آزمایش خزش و بررسی هدف و طریقه آن

آزمایش خزش و بررسی هدف و طریقه آن
آزمایش خزش و بررسی هدف و طریقه آن

آزمایش-خزش-و-بررسی-هدف-و-طریقه-آن

آزمایش خزش و بررسی هدف و طریقه آن

 

 

هدف از آزمایش خزش :

هدف به دست آوردن خزش و خیز تیری است از جنس فولاد که تحت نیروی KN5قرار میگیرد و هر بار با افزایش یا کاهش فاصله خزش تیر مورد آزمایش قرار می گیرد .

 

طریقه آزمایش :

ابتدا تیری از جنس فولاد را بر روی دستگاه تست خیز قرار می دهیم و نیروی بار خمشی را بر روی مرکز تیر قرار می دهیم  این نیرو ثابت و برابر  KN5می باشد اما در هر بار آزمایش فاصله بین دو تکیه گاه را افزایش یا کاهش می دهیم تا میزان خیز ان را بررسی کنیم  yσ یا σmyx   برای این قطعه برا بر   می باشد که  نباید از این مقدار فراتر رود. زیرا اگر مقدار آزمایشی از این مقدار بالاتر رود قطعه وارد ناحیه پلا ستیک شده و تغییر شکل دائم می یابد .

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل